Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Informácie

Pre koho je program určený?

Pre všetkých, ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti v perspektívnom odvetví cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Od uchádzačov očakávame znalosť anglického alebo nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1, záujem o cestovanie, geografiu a poskytovanie služieb, prípadne o podnikanie v cestovnom ruchu.

 

 Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

V podnikoch cestovného ruchu (hotely, cestovné kancelárie a agentúry, dopravné spoločnosti, prevádzkovatelia atraktivít cestovného ruchu – akvaparkov, lyžiarskych stredísk a pod.), v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,  vo verejnej správe na úsekoch cestovného ruchu, kultúry, regionálneho rozvoja a pod.

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať na 2. stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia na študijnom programe Manažment regionálneho cestovného ruchu. 

 

S akými predmetmi sa stretávam najčastejšie počas štúdia?

Anglický/nemecký jazyk, hotelierstvo, teória cestovného ruchu, produkty cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu, regionálny rozvoj, marketing, ekonomika a manažment, matematika, štatistika, informačné systémy.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Štúdium je v 3. ročníku organizované netypicky na trimestre, čo je však výhoda oproti štandardným semestrom, lebo počas tretieho trimestra študenti absolvujú súvislú 3-mesačnú odbornú prax v podnikoch a inštitúciách cestovného ruchu. Počas tejto praxe získajú veľmi cenné praktické skúsenosti z riadenia cestovného ruchu, čo im zvyšuje šance na lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon