Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Dr. habil. Andrea Kárpáti, DSc.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Pracovisko ÚSTAV PRE VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Cieľom študijného programu je príprava odborníkov, ktorí disponujú kvalitnými teoretickými vedomosťami, praktickými zručnosťami a schopnosťami a sú pripravení plniť úlohy súvisiace s výchovnou činnosťou v predškolských zariadeniach, resp. majú dostatočné vedomosti na štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolventi sa môžu zamestnať v materských školách, v školských kluboch, v centrách voľného času a v iných dvojjazyčných (maďarsko-slovenských) ustanovizniach pre deti a mládež.

Uplatnenie absolventa

Absolvent dokáže organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku. Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahy výchovy a vzdelávania. Na odbornej úrovni je schopný komunikovať so všetkými subjektmi, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní detí príslušných vekových kategórií, najmä s rodičmi a odborníkmi z centier poradensko-psychologických služieb.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon