Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. dr. habil. Gábor Nagy, DSc.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Počas štúdia si poslucháči osvojujú osobitosti maďarského jazyka a maďarského jazykového úzu, dejiny maďarského jazyka, oboznamujú sa s varietami materinského jazyka a s dôsledkami jazykových kontaktov. V rámci literatúry nadobudnú vedomosti z teórie literatúry, z dejín maďarskej a svetovej literatúry, osvoja si metódy literárnej kritiky a analýzy literárnych textov. V rámci metodiky vyučovania získajú zručnosti a skúsenosti, ktoré im umožnia praktickú aplikáciu vedomostí z jazykovedy a literárnej vedy. Absolventi môžu využiť svoje vedomosti aj v kultúrnej a umeleckej oblasti. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogickopsychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventa

Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon