Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Regionálny cestovný ruch

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 8. Ekonómia a manažment
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Antal Aubert, CSc.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Manažment regionálneho cestovného ruchu
Pracovisko KATEDRA CESTOVNÉHO RUCHU
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Študijný program regionálny cestovný ruch poskytuje teoretický základ, potrebný pre pochopenie procesov a javov súvisiacich s cestovným ruchom a jeho rozvojom v regiónoch (predmety: systémová teória cestovného ruchu, manažment a marketing cestovného ruchu, regionálny rozvoj) a nadväzujúci rad odborných predmetov (hotelierstvo, gastronómia, someliérstvo, cezhraničná spolupráca) a ekonomicko-právnych predmetov (ekonómia, matematika, štatistika, ekonomika podniku, financie a dane, legislatíva v cestovnom ruchu), ktoré rozvíjajú kompetencie potrebné pre výkon povolania v cestovnom ruchu na základnom až strednom stupni riadenia.

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu regionálny cestovný ruch môže pracovať vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach a v podnikateľskej sfére v manažmente podnikov cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia, cestovné kancelárie, strediská cestovného ruchu a pod.). Absolvent štúdia je schopný tvoriť produkty cestovného ruchu, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch cestovného ruchu a komunikovať minimálne v jednom svetovom a jednom stredoeurópskom jazyku V cestovnom ruchu môže aj súkromne podnikať.

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon