Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Maďarsko - slovenský bilingválny mediátor

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Dr. habil. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácie
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Študenti študijného programu získajú základné poznatky z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, bilingválnej administratívnej komunikácie, ktoré tvorivo aplikujú pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu a na úrovni tvorby textu rôznych žánrov administratívneho štýlu. Získajú tiež teoretické vedomosti zo spoločensko-politických a ekonomicko-informačných predmetov, ktoré efektívne využívajú v praxi.

Uplatnenie absolventa

Na trhu práce sa absolvent uplatní ako pracovník v rámci organizácie štátnej správy a samosprávy, hospodárskej sféry, cestovného ruchu, medzinárodných inštitúcií a ako jazykový a administratívny mediátor, tlmočník odborného diskurzu, jazykový a interkultúrny mediátor, pracovník medzinárodných inštitúcií.

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon