Maďarsko - slovenský bilingválny mediátor

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Ildikó Vančo, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácie
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného programu Maďarsko–slovenský bilingválny mediátor disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti používania a fungovania slovenského a maďarského jazyka s osobitným zreteľom na administratívne profesie. Absolvent ovláda maďarský a slovenský jazyk na vysokej praktickej úrovni a pozná jazykové roviny jazykového systému príslušných jazykov. Ovláda nosné údaje kultúrno-historického areálu a disponuje poznatkami z maďarskej literatúry a kultúry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami viažucimi sa na bilingválnu administratívnu komunikáciu v ústnej i písomnej interakcii. Dokáže riešiť odborné úlohy spojené s bilingválnou administratívnou komunikáciou a dokáže spracovať a implementovať nové informácie spojené s ekonomicko-právnym pozadím danej problematiky.

Uplatnenie absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor sa uplatní v súlade s Národnou sústavou povolaní a SK ISCO-08 v nasledovných povolaniach: organizátor voľného času (okrem animátora), organizátor vzdelávacích aktivít, organizátor spoločenských podujatí, odborný administratívny asistent, administratívni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov.

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853