Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Dr. habil. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Pracovisko ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Študijný program sa sústreďuje na zabezpečenie vedomostí, zručností a návykov - teda prekladateľských a tlmočníckych kompetencií, ktoré bude absolvent študijného programu potrebovať na kvalitný výkon svojej profesie. Študenti študijného programu sa oboznámia základnými metódami, postupmi a stratégiami, ktoré sú potrebné pre umelecký a odborný preklad, pre konzekutívne a simultánne tlmočenie. Program zabezpečuje aj rozšírenie jazykových kompetencií, praktické ovládanie vyučovaných jazykov v rámci rôznych štýlov (beletristický, publicistický, hovorový, atď.) a používanie adekvátnych jazykových prostriedkov. Študijný program maďarský jazyk a kultúra sa uskutočňuje v kombinácii s anglickým jazykom a kultúrou alebo nemeckým jazykom a kultúrou, resp. slovenským jazykom a kultúrou.

Uplatnenie absolventa

Absolvent prekladateľstva a tlmočníctva: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii je schopný prekladať a tlmočiť z/do maďarského jazyka do/zo zvoleného jazyka a môže nájsť uplatnenie v hospodárskej sfére, v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách ako aj v cestovnom ruchu.

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon