Termín podania prihlášok:

do 31. marca 2023

Ďalšie informácie

Prihláška

Stredoeurópske areálové stúdiá

Bakalárske štúdium

Študijný odbor 11. Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program
Stredoeurópske areálové štúdiá
Pracovisko ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV A KULTÚR
Informácie Pre koho je študijný program určený, predmety, užitočné informácie

Charakteristika študijného programu

Študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá na bakalárskom stupni štúdia je zameraný na uplatnenie sa absolventa v kultúrnych a osvetových zariadeniach, v rámci nižšieho stupňa štátnej správy a samosprávy, pri rozvoji kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím. Absolvent bude ovládať cudzí jazyk, tak v písomnej, ako aj v hovorenej podobe, pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, disponovať vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultanného a konsekutívneho tlmočenia, vedomosťami z lingvistiky a literárnej vedy. Absolvent si osvojí tiež základné otázky kultúrnych procesov v spoločenskom živote, a tak nadobudne základné predpoklady pre interkultúrnu komunikáciu v etnicky rôznorodom prostredí strednej Európy.

Uplatnenie absolventa

Absolvent v praxi nachádza uplatnenie ako odborný kultúrny referent, kultúrno-osvetový pracovník, kultúrny pracovník na rôznych úrovniach administratívneho členenia v rámci domácich kultúrnych inštitúcií a vychádzajúc z dostatočne rozsiahlych cudzojazyčných komunikačných zručností aj v rámci štátov EÚ.

 

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon