Informácie

Pre koho je program určený?

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o kulturológiu, jazykovedu, literárnu vedu, históriu, geopolitiku a medialistiku. Okrem toho študent nadobudne základné poznatky z informatiky, riadenia a manažmentu, taktiež z oblasti filmového a divadelného umenia, maliarstva, sochárstva či architektúry. Študent sa môže zapojiť do viacerých zahraničných mobilít (Erasmus+, CEEPUS a i.).

 

Ako sa môžu uplatniť absolventi študijného programu?

Absolvent študijného programu disponuje dostatočne rozsiahlou jazykovou, komunikačnou a kultúrnou kompetenciou a je odborne pripravený do každodennej praxe na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Absolvent dokáže profesionálne organizovať kultúrne a spoločenské podujatia i podieľať sa na príprave projektov rôzneho typu. V praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania; ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov špecializovanej štátnej správy. Môže sa zamestnať aj ako inter-(multi) kultúrny mediátor, hovorca (PR), taktiež v médiách (televízia, rozhlas, noviny).

 

Aké sú možnosti pokračovania v štúdiu?

Absolventi môžu ďalej študovať v odbore a programe s rovnakým názvom v rámci druhého (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia a následne i v treťom doktorandskom stupni (PhD.).

 

S akými predmetmi sa stretáva študent najčastejšie počas štúdia?

Slovenský, český, poľský, maďarský, anglický, nemecký jazyk, literatúra, kultúra a história, stredoeurópska kinematografia, stredoeurópske výtvarné umenie, stredoeurópsky kultúrny areál, kreatívne písanie.

 

Čo by som mal vedieť ešte o študijnom programe?

Študenti počas štúdia absolvujú na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia súvislú odbornú prax v nasledujúcich sektoroch: vo vládnych a mimovládnych organizáciách (ministerstvá, veľvyslanectvá, tretí sektor – občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie), vo verejnej správe (v sektoroch VÚC – obvodný úrad, mestský úrad, obecné úrady), verejnoprávne inštitúcie (Ústav pamäti národa, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania), verejnoprávne médiá (RTVS), kultúrne inštitúcie (galérie, múzeá, hrady, zámky, divadlá), kultúrna, vzdelávacia a informačná ustanovizeň (knižnice), súkromný sektor (vydavateľstvá a redakcie lingvistických, literárnovedných a kultúrnych periodík, cestovné kancelárie, podniky a firmy zamerané na riadenie a propagáciu kultúrnych aktivít, projektová činnosť – zameranie na projekty z oblasti Ministerstva kultúry SR, Eurofondy, operačné programy Veda a výskum, Vzdelávania, cezhraničná spolupráca v rámci V4, projekt Vyšehradský fond atď.), komerčné médiá (komerčné televízie, rádiá a internet).

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon