Termín podania prihlášok:

 

do 31. marca 2022

 

Ďalšie informácie

Vnútorné predpisy

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 1.9.2012)

 

ŠTATÚT FSŠ (PLATNÝ OD 3.6.2013)

 

ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB RIGORÓZNYCH PRÁC NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE (PLATNÝ OD 4.10.2012)

 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 03.03.2016)

 

ZÁSADY HABILITAČNÉHO KONANIA A VYMENÚVACIEHO KONANIA ZA PROFESORA

ZÁSADY EDIČNEJ ČINNOSTI NA FSŠ UKF NITRA (PLATNÝ OD 7.6.2018)

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 22.9.2012)

 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FSŠ (PLATNÝ OD 9.12.2010)

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 27.10.2016)

 

ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 24.4.2014)

 

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE PRE ŠTUDENTOV (PLATNÝ OD 28.5.2008)

 

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuálna prehliadka

foto icon