Pozvánka na zasadnutie AS FSŠ UKF v Nitre dňa 20. 6. 2024

Pozvánka

 

Dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy s termínom podania prihlášky od 20. júna do 15. augusta 2024.

 

I. stupeň, denné štúdium:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Regionálny cestovný ruch

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry*, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, pedagogika, technika, výtvarné umenie, hudobné umenie**, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)


* V rámci románskych jazykov a literatúr si uchádzač vyberá špecializáciu na jeden cudzí jazyk alebo viac z nasledovných cudzích jazykov: francúzsky, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Odporúčaná minimálna jazyková úroveň zvoleného jazyka je A0 – A1.

** Prihlášky na študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a hudobného umenia akceptujeme do 4. 7. 2024. 

II. stupeň, denné štúdium:

Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii
(študijný program sa uskutočňuje v dvojpredmetovej kombinácii s predmetmi: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry***, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie, biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)


*** V rámci románskych jazykov a literatúr si uchádzač vyberá špecializáciu na jeden cudzí jazyk alebo viac z nasledovných cudzích jazykov: francúzsky, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Odporúčaná minimálna jazyková úroveň zvoleného jazyka je B1.

II. stupeň, externé štúdium:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským

 

Prihlášky prijímame v elektronickej alebo tlačenej forme. Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

 

RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
dekan FSŠ UKF v Nitre     

Harmonogram zápisov v akademickom roku 2024/2025

Harmonogram zápisov v akademickom roku 2024/2025
na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

 Denné štúdium:

2. 9. 2024     2. ročník RCR22b (Bc.)     9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   3. ročník RCR22b (Bc.) + SAS22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   2. ročník SAS22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
2. 9. 2024   2. ročník MRCR22m + SAS22m   13.00 hod. D-2
3. 9. 2024   2. ročník PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
3. 9. 2024   3. ročník PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
3. 9. 2024   2. ročník ZSP22m (Mgr.) + MRCM22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
4. 9. 2024   1. ročník RCR22b + SAS22b (Bc.)    9.00 hod. D-2
4. 9. 2024   1. ročník MRCR22m + SAS22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
5. 9. 2024   1. ročník RCM22b + MSM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
5. 9. 2024   1. ročník MRCM22m + MBAK22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
6. 9. 2024   1. ročník UPMJ22b + TM22b + PEM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
6. 9. 2024   1. ročník UPMJ22m + TM22m + ZSP22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2
9. 9. 2024   2. ročník UPMJ22b + TM22b + MSM22b + RCM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
9. 9. 2024   3. ročník UPMJ15b + TM22b + MSM22b + RCM22b (Bc.)   9.00 hod. D-2
9. 9. 2024   2. ročník UPMJ22m + TM22m + MBAK22m + ZSP22m (Mgr.)   13.00 hod. D-2

 

Počas zápisov nebudú na študijnom oddelení úradné hodiny.

 

Dodatočný zápis pre študentov denného štúdia:
13. 9. 2024 od 9.00 do 14.00
na študijnom oddelení FSŠ

 

Zápis denných a externých doktorandov a študentov externého magisterského štúdia (XSZP23m + XZSP22m): 3. 9. 2024, 14.30 hod. D-2

Vysvetlivky:

D-2: miestnosť DRB00130 (prednášková miestnosť D2), prízemie budovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 94901 Nitra

MBAK22m – Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii, mgr. štúdium

RCR22m – Manažment regionálneho cestovného ruchu (slovenská skupina), mgr. štúdium

MRCM22m – Manažment regionálneho cestovného ruchu (maďarská skupina), mgr. štúdium

MSM22b – Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor, bc. štúdium

RCR22b – Regionálny cestovný ruch (slovenská skupina), bc. štúdium

RCM22b – Regionálny cestovný ruch (maďarská skupina), bc. štúdium

SAS22b – Stredoeurópske areálové štúdiá, bc. štúdium

SAS22m – Stredoeurópske areálové štúdiá, mgr. štúdium

PEM22b – Predškolská a elementárna pedagogika s VJM, bc. štúdium

TM22b – Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, bc. štúdium

TM22m – Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, mgr. štúdium

UPMJ22b – Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, bc. štúdium

UPMJ22m – Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, mgr. štúdium

XZSP22m, XZSP23m – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM, externé mgr. štúdium

ZSP22m – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM, mgr. štúdium

 

Zápisy študentov 1. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia sa realizujú v prezenčnej forme.

 

Dôrazne odporúčaná forma zápisov študentov vyšších ročníkov je prezenčná. Ak si študent zvolí elektronickú formu zápisu, postup je zverejnený na nasledovnej adrese: https://www.ukf.sk/studium/organizacia-studia/zapis-na-studium

 

Stiahnuť

Promócie absolventov FSŠ

Promócie absolventov FSŠ, ktorí úspešne vykonali štátne skúšky v máji a júni 2024 sa uskutočnia dňa 1. a 2. júla 2024 v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podľa nasledovného harmonogramu:

Promocie 2024

Do auly sa dostavte o 1,5 hod skôr za účelom prevzatia dokladov a nácviku na prevzatie diplomu.

Slávnostná promócia sa uskutoční v talároch. Absolvent sa v deň promócií preukáže dokladom o prevode z bankového účtu za požičanie taláru pracovníčkam, ktoré budú taláre vydávať.

Požičovné za taláre 7,00 € je potrebné uhradiť na:

Číslo účtu: SK5081800000007000073148 (Štátna pokladnica)

Variabilný symbol: 1900xxxxxx (xxxxxx je identifikačné číslo študenta – z preukazu ISIC, číslo pod fotkou ID, pri starších preukazoch číslo nájdete vo svojom AIS v osobných údajoch ako OC – osobné číslo.

 

Študijné oddelenie FSŠ UKF

 

Telefón
037/640 860
Fax:
037/640 860
e-mail:

Oznámenie o konaní obhajob dizertačných prác

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Študijný program: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 9,00 hod.

Meno doktoranda: Mgr. Klára Kázmér

Názov dizertačnej práce: Skúmanie čitateľskej gramotnosti maďarských stredoškolských žiakov žijúcich na Slovensku

 

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Študijný program: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 28. augusta 2019 o 11,00 hod.

Meno doktoranda: Mgr. Gizela Tóthová

Názov dizertačnej práce: Kultúrny kontext rómskych autorských rozprávok a možnosti ich prezentácie vo výchovno-
Názov dizertačnej práce: vzdelávacom procese

 

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Stredoeurópske areálové štúdiá

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 30. augusta 2019 o 10,00 hod.

Meno doktoranda: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková

Názov dizertačnej práce: Neologizácia jazyka súčasných printových médií 

 

Študijný odbor: 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Stredoeurópske areálové štúdiá

Forma štúdia: denná

Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií (Dražovská 4, Nitra) Zasadacia miestnosť

Dátum a čas konania obhajoby: 30. augusta 2019 o 12,00 hod. 

Meno doktoranda: Mgr. Tomáš Móri

Názov dizertačnej práce: Postava Jozefa Bema v stredoeurópskych literatúrach

ŠVOČ 2018

ŠVOČ2018 4

Víťazi fakultnej súťaže „Cestou – necestou po strednej Európe“

Na základe hlasovania 6-člennej odbornej komisie a študentov sa víťazmi fotosúťaže stávajú:


1.miesto v sekcii Príroda a vidiek: Michaela Hrončeková (odbor štúdia: Stredoeurópske areálové štúdiá)

1.    miesto v sekcii Metropoly a mestá: Natália Vargová (odbor štúdia: Regionálny cestovný ruch)

1.miesto v sekcii Ľudia a kultúra: Viktória Malá (odbor štúdia: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a chémie)


Víťazi spomedzi hlasujúcich: Zsófia Bugárová (odbor štúdia: Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským) a Noemi Horváthová (odbor štúdia: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským)


Víťazom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže!


N.E.Z.A.B.U.D.N.I.T.E.:


Zajtra (15. 11. 2017) o 12:30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdanie cien všetkým víťazom (aj zo sekcií, aj spomedzi hlasujúcich) v dekanátnej zasadačke na druhom poschodí.

Fotosúťaž

Fotosúťaž SK

Úradné hodiny ŠO

Oznam

Študijného oddelenia

 

 

Úradné hodiny

od 3. júla 2017 – do 18. augusta 2017

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

 

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 17. júla 2017 do 24. júla 2017

a 31. júla 2017

V piatok úradné hodiny nie sú.

 

Študijné oddelenie FSŠ

Letná vyšehradská škola

The Visegrad Summer School is educational programme which provides an interdisciplinary learning space for young Czech, Hungarian, Polish and Slovak students, and for their peers from other Central and Eastern European countries. The project aims to deepen knowledge on regional and global challenges and provide advanced skills in chosen area as well as to eliminate mutual stereotypes and build ties and friendly relations. The programme of the 16. edition the includes lectures, debates and workshops on current political, cultural and social challenges in the regional, global and European perspective. Previous editions of the School were attended by over 650 people from: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, France, Kyrgyzstan, Kosovo, Lithuania, Macedonia, Moldova, Germany, Russia, Romania, Serbia, Slovenia and Ukraine.

 

For more information click here!

Koniec skúškového obdobia v zimnom semestri

Skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 sa končí 11. februára 2017. Žiadame preto všetkých študentov, aby si skontrolovali, či majú zo všetkých predmetov za zimný semester zaevidované hodnotenie, keďže zápisné listy pre zimný semester po tomto termíne budú definitívne uzatvorené.

Začiatok letného semestra

Prednáškové obdobie sa v letnom semestri akademického roka 2016/2017 začína 13. februára 2017. Žiadame preto študentov, aby v súlade s harmonogramom akademického roka a Študijným poriadkom UKF v Nitre si splnili povinnosť a zapísali si predmety na letný semester do zápisných listov.

Deň otvorených dverí na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Deň otvorených dverí sa na Fakulte stredoeurópskych štúdií a zároveň aj na celej Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre koná 16. februára 2016.

Srdečne vítame všetkých záujemcov.

Program podujatia

 

Výučba čínskeho jazyka

Milí študenti,

Konfuciov inštitút v Bratislave ponúka pre študentov našej univerzity bezplatnú výučbu čínskeho jazyka.

Výučba bude realizovaná v priestoroch našej univerzity. V prípade záujmu prihlaste sa na oddelenie pre vedu a výskum, medzinárodné vzťahy a rozvoj našej fakulty, u Hajnalky Budinszky do 23-ho novembra: 

Konkrétna miestnosť a termín výučby budú neskôr oznámené.

Rektorské voľno 31.10.2016

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,
pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľujem dňa 31. októbra 2016, rektorské voľno študentom UKF v Nitre.
S pozdravom
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
rektor UKF v Nitre

Oznam pre študentov FSŠ – prospechové štipendiá

Oznamujeme študentom, že v súlade so štipendijným poriadkom bol zverejnený zoznam študentov, ktorým za študijné výsledky z letného semestra 2015/2016 bude udelené prospechové štipendium. Zoznam je zverejnený na adrese: https://doc.ukf.sk/login/index.php .

S pozdravom: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FSŠ

VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB 

DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AS FSŠ

            V zmysle Zásad volieb Akademického senátu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a z poverenia akademického senátu vyhlasuje predseda AS FSŠ doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSŠ.

 

Termín konania volieb: 8.11.2016 od 09.00 do 13.00 hod.

Miesto konania: Dražovská 4, 949 74 Nitra (budova FSŠ – vestibul)

Predseda volebnej komisie: RNDr. Attila Tóth, PhD.

 

           Je potrebné voliť

 

1 zástupcu zo zamestnaneckej časti AO FSŠ

 

Neanonymné návrhy kandidátov za člena AS FSŠ UKF v Nitre za zamestnaneckú časť akademickej obce predkladajú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce predsedovi volebnej komisie do 1.11.2016 do 24.00 hodiny. Navrhnutý kandidát musí byť zamestnancom FSŠ na plný úväzok.

Voličom je každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSŠ.

 

Návrh na kandidáta do zamestnaneckej časti

Adresa predsedu volebnej komisie:  

RNDr. Attila Tóth, PhD.

Ústav pre vzdelávanie pedagógov

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Dražovská 4, 949 74 Nitra

tel.: 037/6408869

e-mail:  

                                                                             RNDr. Štefan Balla, PhD.

                                                                                    predseda AS FSŠ

Obhajoby dizertačných prác

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás srdečne pozýva na obhajoby dizertačných prác:

 

Mgr. Balázs Kantár

Funkcia ilustrácie v interpretácii umeleckého textu a v procese literárneho vzdelávania

Autoreferát

 

 

PhDr. Edita Ölvecká

Špecifiká vzdelávania dievčat na jednotlivých typoch dievčenských škôl v Uhorsku na prelome XIX. a XX. storočia

Autoreferát

 

 

PhDr. Petra Számelová

Márai Sándor élete és művei a filmvásznon

Autoreferát

 

 

Mgr. Lilla Tóthová

Maďarská spoločenská poézia po roku 1989

Autoreferát

 

 

Gergely András Balla

Amatérske fotografovanie – fotoamatéri na začiatku 20. storočia v Maďarsku

Autoreferát

 

 

PhDr. Magdaléna Barányiová

Interpretácia satirickej tvorby Lajosa Grendela

Autoreferát

 

Úradné hodiny od 12. júla 2016 – do 18. augusta 2016

Oznam

Študijného oddelenia

 

Úradné hodiny

od 12. júla 2016 – do 18. augusta 2016

pondelok - štvrtok od 09.00 - do 11.00 hod

Počas čerpania dovolenky bude študijné oddelenie zatvorené:

od 25. júla 2016 do 5. augusta 2016

V piatok úradné hodiny nie sú.

Študijné oddelenie FSŠ

OZNAM ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA FSŠ

Oznam Študijného oddelenia FSŠ

dňa 28. júna 2016

nebudú úradné hodiny

 

 

Študijné oddelenie

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium – študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že prijímacie skúšky na  doktorandský študijný program Stredoeurópske areálové štúdiá v dennej i  exterej forme štúdia sa uskutočnia 6. júla 2016 o 10.00 v Zasadacej miestnosti FSŠ UKF v Nitre.

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium – študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že prijímacie skúšky na doktorandský študijný program Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry v dennej forme štúdia sa budú konať 6. júla 2016 o 9.00 hod. (miestnosť  A-109, budova FSŠ UKF v Nitre).

Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte II.

židovska konferencia2016

Charles University in Prague - Summer University 2016

Charles University in Prague Summer University 2016

Dodatočné prijímacie konanie

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje na kademický rok 2016/2017 doplňujúce prijímacie konanie na bakalársky stupeň dennej formy štúdia študijných programov. Termín podania prihlášky do 30. júna 2016 v nasledovnom rozsahu:

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor

Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii s anglickým, nemeckým, resp. slovenským jazykom a kultúrou

Stredoeurópske areálové štúdiá

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii (s predmetom: ekológia, fyzika, geografia, hudobné umenie, chémia, matematika, odborné ekonomické predmety, výtvarné umenie)

Akceptujú sa prihlášky podané elektronicky a zaslané v tlačenej forme

Ďalšie informácie: https://www.fss.ukf.sk/sk/studium

Vernisáž - Detské portréty

plagát SJ

Oznam – zrušenie výučby

Z dôvodu konania Dňa otvorených dverí sa ruší výučba vo štvrtok, 18.2.2016 v učebniach D2, A6, A9, A109 a A112 od 7.30 do 13.00. V ostatných učebniach sa bude vyučovať štandardne.

Udelenie dekanského voľna

D dekvoľno.17.02

Pozvánka na zasadnutie akademickej obce

AO FSS

Zverejnenie kandidáta na dekana - 2010

VVMVR zverejnenie.kand.dek

Pozvánka na vedecko-metodologický seminár

Pozvánka na vedecko metodologický seminár 16.2

AS - Vyhlásenie volieb dekana

Akademický senát Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v zmysle Štatútu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vypisuje

 

 

voľby kandidáta na funkciu dekana

Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.

Voľby sa uskutočnia dňa 17. februára 2016.

 

 

 

Harmonogram volieb:

 

  1. Návrhy na kandidáta na dekana FSŠ UKF v Nitre môže podať každý člen akademickej obce FSŠ UKF v Nitre neanonymne v písomnej podobe cez podateľňu alebo priamo predsedníčke AS FSŠ UKF v Nitre doc. PhDr. Anne Sándorovej, PhD. (Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Dražovská 4, 949 74 Nitra) do 12.00 hod. dňa               05. februára 2016. Na návrhy podané neskôr sa neprihliada.
  2. Zoznam kandidátov na dekana FSŠ UKF v Nitre bude zverejnený dňa               10. februára 2016.
  3. Zasadnutie akademickej obce FSŠ UKF v Nitre, na ktorom kandidáti na dekana prednesú svoje koncepcie rozvoja FSŠ UKF v Nitre, sa uskutoční              dňa 17. februára 2016 o 09. 00 hodine v miestnosti D2 budovy PF UKF v Nitre na Dražovskej č. 4.
  4. Voľby kandidáta na dekana uskutoční Akademický senát FSŠ UKF v Nitre na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2016 o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti dekanátu FSŠ UKF v Nitre (Dražovská č. 4).
  5. Výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po uskutočnení volebného aktu.

 

Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana si môžete prevziať TU.

 

 

                

 doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.

predsedníčka AS FSŠ UKF v Nitre

AKADEMICKÝ SENÁT

FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

DRAŽOVSKÁ 4, 949 74 NITRA, TEL.: 037 6408 859

Dekanské voľno 10.11.2015 pre 1. ročník

Udelenie rektorského a dekanského voľna

Dekanské volnoRektorské voľno

Veľká bitka pri Viedni bude už túto sobotu v Bratislave

Bratislavský okrášlovací spolok a Spoločnosť Fringia organizujú prvý ročník spomienky na veľkú Bitku pri Viedni, ktorá sa udiala 11.-12. septembra 1683. Spomienka na túto zásadnú historickú udalosť v dejinách Európy bola v Bratislave živá a pripomínala sa až do začiatku 20. storočia.

ČÍTAJTE VIAC

Pozvánka - Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte

Srdečne Vás pozývame na konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. októbra 2015. Cieľom konferencie je spoznať históriu, tradíciu i náboženstvo židovskej menšiny na Slovensku, Maďarsku, Čechách a v Poľsku. Konferencia sa venuje aj problematike dejín Izraela. Problematika a diskurz o židovskej kultúre na akademickej pôde v medzinárodnom kontexte výrazne absentuje. Zámerom medzinárodnej konferencie je aj priblížiť židovskú tematiku v umení (literárne diela, preklady, filmové adaptácie, výtvarné, hudobné umenie, sochárstvo a umelecké staviteľstvo), ako aj boj proti antisemitizmu. Okrem oslovenia vedeckej verejnosti chce táto konferencia svojím obsahom prispieť k tomu, aby univerzitná študentská obec spoznala židovskú menšinovú kultúra, a tým napomáhať  k tolerancii a spolupatričnosti ľudí.

Prihlásiť sa môžete v rámci nasledovných tematických okruhov:

  •           Židovská otázka a holokaust v literatúre.
  •           Židovská otázka a holokaust vo filmovej adaptácii.
  •           Židovský kultúrny fenomén vo výtvarnom umení, sochárstve a umeleckom staviteľstve.
  •           Židovské zvyky a tradície.
  •           Dejiny Židov vo vybranom štáte a Izraeli.

Medzinárodná konferencia bude prebiehať v dvoch sekciách, a to v jazyku slovanskom (prednášky odznejú v slovenskom, českom alebo poľskom jazyku) a maďarskom.  

Predbežný program:

Konferencia bude dvojdňová: prvý deň odznejú hlavné prednášky z krajín V4 od 15,00 do 17,00 hod. a večer o 18,00 bude slávnostné otvorenie výstavy v nitrianskej Synagóge pod názvom: Židovské obyvateľstvo na historických fotografiách a judaiká. V rámci programu vystúpi vynikajúca šansonierka Jana Orlická s klavírnym doprovodom. Po slávnostnom otvorení výstavy bude kóšer recepcia.

Druhý deň: rokovanie v sekciách od 9,00 do 15,00 hod.

Konferencia sa uskutoční v dňoch  27. a 28. októbra 2015 na FSŠ UKF v Nitre,  Dražovská 4, miestnosť č. 112.

Účastnícky poplatok: 60 eur môžete uhradiť prevodom:

Platby tuzemské a zo zahraničia – oblasť SEPA v EUR

Názov príjemcu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku č. 1

949 74 Nitra

Názov a adresa banky príjemcu platby:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05  Bratislava

číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0033 5945

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

názov účtu: BÚ – Projekty FSŠ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

VS: 1314102015

Alebo v 1. deň konferencie pri registrácii.

Svoju aktívnu účasť môžete potvrdiť do 4. septembra 2015 prostredníctvom návratky, ktorú elektronicky zašlite na adresu  , , alebo na korešpondenčnú adresu:

Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr (ÚSJK)

FSŠ UKF, Dražovská 4,

949 74 Nitra, Slovakia.

Podrobný rozpis programu Vám pošleme do 20. septembra 2015.

S pozdravom

Prof. PhDr. Žilka Tibor, DrSc.                                    PaedDr. Hrbácsek Magdaléna, PhD.

garant konferencie                                                    organizačný garant konferencie

 

Návratku si môžete stiahnuť z webového linku: Návratka

Harmonogram zápisov v akademickom roku 2015/2016 na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Počas zápisov na študijnom oddelení nebudú úradné hodiny!

Denné štúdium:

2. 9. 2015   2. ročník SEASb (Bc.)                                9,00 hod. A-9

2. 9. 2015   3. ročník SEASb(Bc.)                                 10,00 hod. A-9

2. 9. 2015   2. ročník SEASm (Mgr.)                             11,00 hod. A-9

3. 9. 2015   3. ročník UFŠb (Bc.)                                  9,00 hod. A-9

3. 9. 2015   2. ročník PTMJKb (Bc.)                               9,00 hod.  A-9

3. 9. 2015   3. ročník PTMJKb (Bc.)                               9,00 hod.  A-9

3. 9. 2015   2. ročník PEPb (Bc.)                                   10,00 hod. A-9

3. 9. 2015   3. ročník PEPb (Bc.)                                   10,00 hod. A-9

3. 9. 2015   2. ročník HUMm (Mgr.)                               11,00 hod. A-9

3. 9. 2015   2. ročník ZSPm (Mgr.)                               11,00 hod. A-9

3. 9. 2015   2. roč. MSBMb (Bc.)                                  13,00 hod. A-9

3. 9. 2015   3. roč. MSBMb (Bc.)                                  13,00 hod. A-9   

7. 9. 2015   2. roč. RCRb (Bc.) + RCRMb (Bc.)              9,00 hod. D-2

7. 9. 2015   3. roč. RCRb (Bc.) + RCRMb (Bc.)              11,00 hod. D-2

8. 9. 2015   2. ročník UPMJb (Bc.)                                10,00 hod. A-9

8. 9. 2015   3. ročník UPMJb (Bc.)                                10,00 hod. A-9

8. 9. 2015   2. ročník UPMJm (Mgr.)                             11,00 hod. A-9

9. 9. 2015   1. roč. UPMJb + PTMJKb + PEPb

+ MSBMb + UFŠ (Bc.)                                                 9,00 hod. D-2

9. 9. 2015   1. ročník - UPMJm + HUMm + PTMJKm

+ ZSPm (Mgr.)                                                           13,00 hod. D-2

10. 9. 2015 1. roč. RCRb + RCRMb                               9,00 hod. D-2

8. 9. 2015   1. ročník SEASb (Bc.)                                9,00 hod. A-9

8. 9. 2015   1. ročník SEASm (Mgr.)                             13,00 hod. A-9

 

Dodatočný zápis pre študentov denného štúdia:

17. 9. 2015 od 9,00 na študijnom oddelení FSŠ

 

Externé štúdium:

4. 9. 2015            1. roč. XZSPm (Mgr.)                       14,30 – 15,30 hod. A-9

4. 9. 2015            2. roč. XZSPm (Mgr.)                       14,30 – 15,30 hod. A-9

4. 9. 2015            2. roč. XSEASm (Mgr.)                     14,30 – 15,30 hod. A-9

 

Zápis doktorandov:

2. 9. 2015            denné a externé štúdium                  9,00 – 10,00 hod. A-6 

O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO 2015 XXIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

Vyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Národné osvetové centrum

 

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

 

Spoluorganizátor:

Mesto Žilina

Termín konania: 8. október 2015 o 10. h

 

Miesto konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:

Súťaž O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno je celoštátna súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je to podmienkou).

Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávanie mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi

a organizátormi.

 

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori vo veku od 14 rokov (horná veková hranica je bez obmedzenia), ktorí doposiaľ knižne nepublikovali.

Súťažiaci môžu zaslať  najviac 2 prozaické útvary v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4  (1 strana - max. 30 riadkov ) a najviac 7 poetických útvarov - každá napísaná na samostatnom liste formátu A4. Práce sa zasielajú v 4 kópiách poštou, aj elektronicky (1x) na adresu:  .

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje sa uvádzajú

v priloženej prihláške.

Kategórie:

Súťaž je vyhlásená v dvoch  kategóriách:

- poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

- poézia a próza pre deti a mládež

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr

do 20. 08. 2015  

      -     osobne,

-          na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný  val č.20, 011 82 Žilina

     -      na e-mailovú adresu:

 

Prihlášky zaslané po 20. auguste 2015 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o ocenení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení autorov najzaujímavejších prác.

Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktoré vydá Krajské  kultúrne stredisko v Žiline.

Ocenenie:

V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov (1., 2., 3.) miesto, ktorí získajú diplom, zborník a vecnú cenu.

Na návrh odbornej poroty sa udelia čestné uznania.

Víťaz získa hlavnú cenu súťaže - DÚHOVÚ LAMPU a finančnú odmenu v hodnote 50 €.

 

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 8. októbra 2015 na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého platného jednosmerného cestovného lístka.Dopravu osobným vozidlom nepreplácame.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Silvia Trizuljaková, manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

041/56 25 956

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853