Nyomtatványok és űrlapok

TLAČIVÁ K SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI

PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FSŠ UKF

Pedagogická prax je významnou súčasťou obsahu učiteľského vzdelávania. Úlohou pedagogickej praxe je postupne naučiť študentov spájať teoretické poznatky s praktickými. Cieľom je poskytnúť študentom priestor na aplikovanie a analyzovanie teoretických poznatkov, získaných počas štúdia, a poskytnúť možnosti na nadobudnutie praktických zručností v budúcej profesii.

TLAČIVÁ PRE ŠTUDENTOV A CVIČNÝH UČITEĽOV

Potvrdenie o prijatie študenta na pedagogickú prax
Dohoda o vykonaní práce
Čestné vyhlásenie k registrácii fyzickej osoby do SP

TLAČIVÁ A FORMULÁRE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY

Bakalárske a magisterské štúdium:

Potvrdenie pre absolventov denného štúdia
Potvrdenie pre absolventov externého štúdia
Potvrdenie pre študentov denného štúdia
Potvrdenie pre študentov externého štúdia
Zápisový list
Žiadosť FSŠ - dekan
Žiadosť FSŠ - prodekan
Žiadosť o povolenie bakalárskej skúšky
Žiadosť o povolenie magisterskej skúšky
Čestné vyhlásenie
Žiadosť o uznanie skúšok

Doktorandské štúdium:

Žiadosť FSŠ - dekan
Žiadosť FSŠ - prodekan
Potvrdenie pre študentov - tlačivo pre doktorandov denného štúdia
Potvrdenie pre študentov - tlačivo pre doktorandov externého štúdia

 

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazdasági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely programok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

JUGYIK

 

Videók:

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853