Nyomtatványok és űrlapok

TLAČIVÁ K SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI

PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FSŠ UKF

Pedagogická prax je významnou súčasťou obsahu učiteľského vzdelávania. Úlohou pedagogickej praxe je postupne naučiť študentov spájať teoretické poznatky s praktickými. Cieľom je poskytnúť študentom priestor na aplikovanie a analyzovanie teoretických poznatkov, získaných počas štúdia, a poskytnúť možnosti na nadobudnutie praktických zručností v budúcej profesii.

TLAČIVÁ PRE ŠTUDENTOV A CVIČNÝH UČITEĽOV

TLAČIVÁ A FORMULÁRE PRE ŠTUDENTOV FAKULTY

Bakalárske a magisterské štúdium:

Doktorandské štúdium:

 

JUGYIK

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub a Nyit­rai Konstantin Filozófus Egyetem és a Nyitrai Szlovák Mező­gazda­sági Egyetem magyar hall­gatóinak klubja, mely nemcsak a Diák­hálózat egyik tagszerve­zete, hanem egy olyan közösség is, amely progra­mok színes tárházával bepillantást kínál az egyetemi élet szépségeibe.

Jugyik 2022

 

Videók:

 

A KFE az Erasmus+ projekt megoldói között

Changing our story

Kétnyelvűség oktatási kutatócsoport

A KFE KeTK által kiadott, lektorált tudományos folyóiratok

APPV Projektek

Erasmus+ Projekt

Elérhetőségek

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853

Facebook

ico facebook

Virtuális séta

foto icon