Vnútorné predpisy

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 14.6.2023)

 

ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNYCH SKÚŠOK A OBHAJOB RIGORÓZNYCH PRÁC NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE (PLATNÉ OD 19.6.2023)

 

ZÁSADY ORGANIZÁCIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FAKULTE STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÉ OD 19.6.2023)

 

ZÁSADY HABILITAČNÉHO KONANIA A VYMENÚVACIEHO KONANIA ZA PROFESORA (PLATNÉ DO 31.8.2022)

ZÁSADY EDIČNEJ ČINNOSTI NA FSŠ UKF NITRA (PLATNÉ OD 11.4.20204)

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÉ OD 5.4.2023)

 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FSŠ (PLATNÝ OD 9.12.2010)

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 19.6.2023)

 

ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 5.4.2023)

 

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE PRE ŠTUDENTOV (PLATNÝ OD 28.5.2008)

 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK PRE ŠTUDENTOV FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE (PLATNÝ OD 3.11.2022)

 

ZÁSADY VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A PRIJATIA NÁVRHU NA ODVOLANIE DEKANA (PLATNÉ OD 14.6.2023)

 


Archív

ZÁSADY EDIČNEJ ČINNOSTI NA FSŠ UKF NITRA (PLATNÉ OD 7.6.2018)

 

ŠTATÚT FSŠ (PLATNÝ OD 3.6.2013)

 

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVÝCH KOMISIÍ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA FSŠ (PLATNÝ OD 9.12.2010)

 

ROKOVACÍ PORIADOK DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ UKF V NITRE PRE ŠTUDENTOV (PLATNÝ OD 28.5.2008)

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ (PLATNÝ OD 27.10.2016)

Kontaktné informácie

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská cesta 4, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 853